Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một muối bột lúc rã vào nước chế tạo thành hỗn hợp có môi trường kiềm, muối bột đó là:

A. NaCl.

B. MgCl2.

Bạn đang xem: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

C. Na2CO3.

D. KHSO4.


*


Một muối bột Lúc tung vào nước chế tạo thành hỗn hợp gồm môi trường kiềm, muối bột kia là:

A. NaCl

B. MgCl2

C. Na2CO3

D. KHSO4


Một muối bột Lúc chảy vào nước chế tạo thành dd có môi trường thiên nhiên kiềm, muối kia là

A. NaCl.

B. M g C l 2 .

C. K H S O 4 .

D. N a 2 C O 3 .


Muối X khi tung vào nước tạo nên thành hỗn hợp tất cả môi trường trung tính, X rất có thể là

A. N a 2 C O 3 .

B. NaCl.

C. C a ( H C O 3 ) 2 .

D. K H S O 4 .


Cho những phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần trả các nguyên tố hóa học, crom ở trong nhóm VIIIB.

(b) Crom không tan trong hỗn hợp axit HNO3 và H2SO4 sệt nguội.

(c) lúc thêm hỗn hợp kiềm vào muối bột cromat sẽ tạo nên thành đicromat.

(d) Trong môi trường thiên nhiên kiềm, muối bột crom(III) bị khử thành muối hạt crom(II).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit.

(g) CuO nung nóng khi tác dụng với NH3 hoặc CO hầu như thu được Cu.

(h) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic rất nhiều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7


Lớp 12 Hóa học
1
0

Muối X khi tan vào nước tạo thành thành dd bao gồm môi trường trung tính, X có thể là

A. N a 2 C O 3 .

B. NaCl.

C. M g C l 2 .

D. K H S O 4 .


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Có 4 ống thử ko nhãn từng ống đựng một trong những dung dịch sau (mật độ khoảng chừng 0,1 M) : NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2. Chỉ cần sử dụng giấy quỳ tím bỏ vô từng dung dịch, quan liêu sát sự biến đổi màu của nó có thể nhận biết hàng hỗn hợp nào ?

A. 1 hỗn hợp NaCl

B. 2 hỗn hợp NaCl với KHSO4

C. 2 dung dịch KHSO4với CH3NH2.

D. 3 hỗn hợp NaCl, KHSO4với Na2CO3


Lớp 12 Hóa học
1
0

Thực hiện tại những thử nghiệm sau :

(a) Nung AgNO3 rắn.

(b) Đun rét NaCl tinch thể cùng với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa chảy Ure vào dung dịch HCl.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Viettel, Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Thông Tin Sim Mobifone

(d) Cho hỗn hợp KHSO4 vào hỗn hợp NaHCO3.

(e) Hòa tan Si trong dung dịch NaOH.

(f) Nung Na2CO3 (rắn).

(g) Cho Na2S2O3 vào hỗn hợp HCl.

Số xem sét tạo thành chất khí là :

A. 5

B. 6

C. 3

D.7


Lớp 12 Hóa học
1
0

Thực hiện nay những phân tách sau :

(a) Nung AgNO 3 rắn.

(b) Đun rét NaCl tinh thể với H 2 SO 4 (đặc).

(c) Hòa tan Ure trong hỗn hợp HCl .

(d) Cho dung dịch KHSO 4 vào hỗn hợp NaHCO 3 .

(e) Hòa rã Si trong dung dịch NaOH .

(f) Nung Na 2 CO 3 (rắn).

(g) Cho Na 2 S 2 O 3 vào hỗn hợp HCl .

Số thử nghiệm tạo nên chất khí là :

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D.7.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Thực hiện nay các thí nghiệm sau :

(a) Nung AgNO3 rắn.

(b) Đun lạnh NaCl tinh thể với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa tung Ure vào dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(e) Hòa tan Si vào dung dịch NaOH.

(f) Nung Na2CO3 (rắn).

(g) Cho Na2S2O3 vào hỗn hợp HCl.

Số phân tách tạo ra hóa học khí là :

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D.7.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)