Đề thi tiếng anh tăng cường lớp 6

-

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D nhằm tìm tự không giống loại trong những câu sau đây.

*

II. Em hãy tham khảo đoạn đối thoại sau với lựa chọn trường đoản cú có sẵn điền vào ô trống

What

do

I do

practise

In Jnne

Mr Alan: Do you lượt thích sport, Tom?

Tom: Yes, (1)___________ .

Mr Alan: (2)__________________ vày you play?

Tom: Football. I’m in the school team.

Mr Alan: When (3)_____________ you practise?

Tom: On Tuesday & Friday. In the afternoon. At four o’clock.

Mr Alan: Where do you (4)___________ ?

Tom: At school. Outside in summer & in the gym in winter.

Mr Alan: When’s your next match?

Tom: (5)________________ . On the tenth.

III. Em hãy đặt các từ bỏ sau vào cột phù hợp.

beef chicken cucumber butter cheese

milk salad lobster squid coca

*

IV. Em hãy chọn câu trả lời đúng A, B, C, hoặc D để xong xuôi phần nhiều câu sau đây.

1. What__________ you bởi vì last Tuesday?

 A. vì chưng

 B. did

 C. will

 D. are

2. _________ English lessons do you have sầu this week?

 A. How much

 B. How many

 C. How

 D. What

3. Ann loves writing stories. She wants khổng lồ be a_________________.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh tăng cường lớp 6

 A. train driver

 B. writer

 C. pilot

 D. teacher

4. Helen needs lớn see a doctor. She____________ a sore throat.

 A. has

 B. have sầu

 C. having

 D. is having

5. _______ is it from Ha Noi to lớn Ho Chi Minch City?

 A. How long

 B. How

 C. How far

 D. How much

V. Em hãy sử dụng tự cho sẵn sau đây nhằm viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Turn/left. My house/next to/cinema.

___________________________________________________________.

2.

Xem thêm: Nhảy Dây Đúng Cách Để Giảm Mỡ Bụng, Cách Nhảy Dây Giảm Mỡ Bụng Hiệu Quả Trong 3 Tuần

What/your father/do? – He/pilot.

___________________________________________________________.

___________________________________________________________.

3. There/ usually/ a lot of/rain/ the weekend/this place.

___________________________________________________________.

4. My family/going/Nha Trang/next summer holiday.

___________________________________________________________.

5. I /want/ doctor. I /like/help/people.

___________________________________________________________.

VI. Em hãy viết 1 đoạn văn uống nlắp về ước mong nghề nghiệp sau đây của em.

I want to lớn be _______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tra cứu tự không giống loại trong mỗi câu sau đây.

1. D

2. D

3. D

4. D

5. D

II. Em hãy tham khảo đoạn đối thoại sau với lựa chọn từ bỏ cho sẵn điền vào khu vực trống.

1. I bởi vì

2. What

3. bởi vì

4. practise

5. In June

III. Em hãy đặt các trường đoản cú sau vào cột phù hợp.

*

IV. Em hãy lựa chọn giải đáp đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành rất nhiều câu sau đây.

1 .B

2. B

3. B

4. A

5. C

V. Em hãy cần sử dụng từ mang lại sẵn tiếp sau đây nhằm viết thành câu trả chỉnh.

1. Turn left. My house is next to lớn the cinema.

2. What does your father do? He is a pilot.

3. There is usually a lot of rain at the weekend in this place.

4. My family is going khổng lồ Nha Trang next summer holiday.

5. I want lớn be a doctor. I like lớn help people.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh bao gồm đáp án (Đề 5)Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh tất cả đáp án (Đề 7)Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh tất cả lời giải (Đề 8)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên naruto2016.vn

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Tân oán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án