Đề thi tiếng anh tăng cường lớp 6

-

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác loại trong mỗi câu sau đây.

*

II. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ có sẵn điền vào ô trống

What

do

I do

practise

In Jnne

Mr Alan: Do you like sport, Tom?

Tom: Yes, (1)___________ .

Mr Alan: (2)__________________ do you play?

Tom: Football. I’m in the school team.

Mr Alan: When (3)_____________ you practise?

Tom: On Tuesday and Friday. In the afternoon. At four o’clock.

Mr Alan: Where do you (4)___________ ?

Tom: At school. Outside in summer and in the gym in winter.

Mr Alan: When’s your next match?

Tom: (5)________________ . On the tenth.

III. Em hãy đặt các từ sau vào cột phù hợp.

beef chicken cucumber butter cheese

milk salad lobster squid coca

*

IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. What__________ you do last Tuesday?

 A. do

 B. did

 C. will

 D. are

2. _________ English lessons do you have this week?

 A. How much

 B. How many

 C. How

 D. What

3. Ann loves writing stories. She wants to be a_________________.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh tăng cường lớp 6

 A. train driver

 B. writer

 C. pilot

 D. teacher

4. Helen needs to see a doctor. She____________ a sore throat.

 A. has

 B. have

 C. having

 D. is having

5. _______ is it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?

 A. How long

 B. How

 C. How far

 D. How much

V. Em hãy dùng từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Turn/left. My house/next to/cinema.

___________________________________________________________.

2.

Xem thêm: Nhảy Dây Đúng Cách Để Giảm Mỡ Bụng, Cách Nhảy Dây Giảm Mỡ Bụng Hiệu Quả Trong 3 Tuần

What/your father/do? – He/pilot.

___________________________________________________________.

___________________________________________________________.

3. There/ usually/ a lot of/rain/ the weekend/this place.

___________________________________________________________.

4. My family/going/Nha Trang/next summer holiday.

___________________________________________________________.

5. I /want/ doctor. I /like/help/people.

___________________________________________________________.

VI. Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của em.

I want to be _______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Em hãy khoanh tròn A, B, C hoặc D để tìm từ khác loại trong mỗi câu sau đây.

1. D

2. D

3. D

4. D

5. D

II. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống.

1. I do

2. What

3. do

4. practise

5. In June

III. Em hãy đặt các từ sau vào cột phù hợp.

*

IV. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1 .B

2. B

3. B

4. A

5. C

V. Em hãy dùng từ cho sẵn sau đây để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Turn left. My house is next to the cinema.

2. What does your father do? He is a pilot.

3. There is usually a lot of rain at the weekend in this place.

4. My family is going to Nha Trang next summer holiday.

5. I want to be a doctor. I like to help people.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 5)Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 7)Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án (Đề 8)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại naruto2016.vn

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án