c) Hãy tính trọng lượng dung dịch H2SO4 mật độ 20% để tổ hợp trọn vẹn các thành phần hỗn hợp những oxit trên.


Phương phdẫn giải - Xem đưa ra tiết

*


Hotline x, y là số mol của CuO cùng ZnO

a) Các pmùi hương trình hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O 

Phản ứng: y → 2y y (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương thơm trình ta có:

(left{ egingathered sum n_H_2 = ,x + y = 0,3 hfill \ sum m_hh = 80x + 81y = 12,1 hfill \ endgathered ight. = > left{ egingathered x = ? hfill \ y = ? hfill \ endgathered ight.)

c) 

Vì CuO và ZnO làm phản ứng với H2SO4 theo thuộc tỉ lệ mol, yêu cầu rất có thể coi hai oxit nhỏng một oxit bao gồm công thức tầm thường là MO cùng với số mol = x + y = 0,15 mol

MO + H2SO4 → MSO4 + H2O

Dựa vào PTHH, tính được số mol H2SO4 


Lời giải đưa ra tiết

Số mol HCl = 3 . (dfrac1001000) = 0,3 mol

Gọi x, y là số mol của CuO cùng ZnO

a) Các phương thơm trinch hóa học:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

Phản ứng x → 2x x (mol)

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

Phản ứng: y → 2y y (mol)

b) 

Tính yếu tắc các thành phần hỗn hợp, nhờ vào pmùi hương trình chất hóa học (1), (2) cùng dữ khiếu nại đề bài bác mang đến ta tất cả hệ phương thơm trình đại số:

Theo phương trình: nHCl(1) = 2nCuO = 2x mol; nHCl(2) = 2nZnO = 2y mol

( o) nHCl = 2x + 2y = 0,3 (*)

Ta có: mCuO = (64 + 16)x = 80x gam; mZnO = (65 + 16)y = 81y gam

( o) mhh = 80x + 81y = 12,1 (**)

Từ (*) và (**) ta gồm hệ phương thơm trình

(left{eginmatrix 80x + 81y = 12,1 & & \ 2x + 2y = 0,3& & endmatrix ight.)

Giải hệ ta được x = 0,05 mol = số mol CuO; y = 0,1 mol = số mol ZnO

%ZnO = 100% - 33% = 67%

c)

Cách 1: Vì CuO với ZnO phản bội ứng với H2SO4 theo thuộc tỉ trọng mol, buộc phải hoàn toàn có thể coi hai oxit nhỏng một oxit tất cả công thức thông thường là MO cùng với số mol = x + y = 0,15 mol