This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: What is the value of the expression 6 + 5 · (8 ÷ 2) 2

Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạn
*
*
*

*
*
*

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

bcnn(8,2)

Đây là bài toán về bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN).


1. Tìm các vượt số nguyên tố của 8

*Xem thêm: Tiểu Thuyết Hài Hước Lãng Mạn Trung Quốc, Top 10 Truyện Ngôn Tình Hài Hước Nhất

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: